ADVIESWIJZER
ADVIESGROEP MARTIN DE REGT


WIE ZIJN WIJ
Adviesgroep Martin de Regt bestaat sinds 1980 .
Onze doelstelling is om cliënten een deskundig en onafhankelijk advies te geven over alle vormen van verzekeringen, hypotheken, financieringen en andere financiële producten.
Onze werkwijze kenmerkt zich ondermeer, door een hoge vakbekwaamheid in combinatie met een persoonlijke band met onze relaties.
Juist door onze onafhankelijkheid en het werken met meerdere verzekeraars kunnen wij u, die financiële instellingen adviseren die het beste aansluiten bij uw persoonlijke omstandigheden.
Op onze dienstverlening is de Gedragscode Informatieverstrekking Dienstverlening Intermediair (GIDI) van toepassing.
GIDI geeft aan welke gedragsregels het intermediair in zijn omgang met cliënten in acht moet nemen.
Op basis hiervan geeft een intermediair inzicht aan de cliënt in zijn dienstverlening.

ONZE DIENSTEN
- hypotheken
- schadeverzekeringen
- levensverzekeringen
- spaarproducten
- pensioenen
- lijfrenten
- gouden handdruk
- financieringen

Onze werkzaamheden omvatten:
Ten aanzien van de advisering:
- het in kaart brengen van uw persoonlijke situatie;
- nagaan of -en welk product u nodig heeft en waarom;
- informatie en /of uitleg over producten;
- het selecteren voor u van die instelling(en) met een goede prijs/prestatieverhouding.

Ten aanzien van de bemiddeling:
- beoordeling van de juistheid van de dekking op basis van de door u verstrekte gegevens;
- bemiddeling bij het afsluiten van de geadviseerde verzekering(en);
- controleren van de polisgegevens.

Ten aanzien van de begeleiding:
- deskundige hulp en advisering bij schade, afkoop, premievrij maken, oversluiting en
opzegging.

Bij het behartigen van uw belangen is het soms noodzakelijk om de diensten van derden in te roepen.Dit vindt alleen plaats met uw toestemming en de uiteindelijke keuze van deze derde partij is aan u.

SAMENWERKING MET MARTIN DE REGT MAKELAARS O.G.
Door deze samenwerking kunnen naast eerder genoemde diensten tevens de volgende diensten worden verleend:
- bemiddeling verkoop onroerend goed
- bemiddeling aankoop onroerend goed
- bemiddeling huur en verhuur onroerend goed
- taxaties en waardebepalingen onroerend goed
Alle diensten van Martin de Regt Makelaars O.G. vallen uitsluitend onder de voorwaarden, gedragscode en reglement op de Tuchtrechtspraak van de Vereniging Bemiddeling Onroerend Goed (VBO).
Deze voorwaarden zijn bij ons op kantoor verkrijgbaar.

HONORERING
Indien u een verzekering afsluit ontvangen wij van de verzekeraar een vergoeding voor de door ons verichtte werkzaamheden en gemaakte kosten.
Ingeval waarin wij u voor onze werkzaamheden kosten in rekening zouden moeten brengen wordt dit, nadat wij een en ander met u vooraf hebben besproken en zijn overeengekomen, schriftelijk door ons bevestigd.

GEDRAGSCODE
Wij hechten aan eerlijk zaken doen en werken met een gedragscode.
Hierin zijn de normen vastgelegd waaraan al onze medewerkers geacht worden zich te houden.

ONZE KWALITEIT
Ons kantoor is aangesloten bij:
- FDC (Financieel Diensten Centrum)
- SKHB (Stichting Keurmerk Hypotheek Bemiddeling)
- Stichting Erkenningsregeling Hypotheekadviseurs
- Kennemer Assurantie Club
- Kifid (klachteninstituut)
- Kamer van Koophandel
- SER (Sociaal Economische Raad)
- AFM (Autoriteit Financiële Markten)
Om tot deze (beroeps)organisaties blijvend toegelaten te worden moet er permanent aan eisen van vakbekwaamheid en professionaliteit worden voldaan.
In dit kader dienen wij “bij” te blijven binnen onze vakgebieden, derhalve een gecontroleerde zekerheid over onze kwaliteit en onze onafhankelijkheid.

Beroepsaansprakelijkheid; Adviesgroep Martin de Regt en Martin de Regt Makelaars O.G. heeft een beroepsaansprakelijkheidsverzekering welke ingeval van ontstane problemen door ons kan worden ingeschakeld.
Voor u dus een stuk extra zekerheid.

BEEINDIGING RELATIE
U heeft altijd het recht om de relatie met ons kantoor te beëindigen. Echter indien u niet tevreden zou zijn over onze dienstverlening dan vernemen wij dit graag van u. Wij kunnen dan nagaan hoe onze dienstverlening naar u en andere cliënten nog meer kan worden verbeterd.

BEREIKBAARHEID
Het kantooradres : Trijntje Kemp-Haanstraat 31
1941 HB, Beverwijk
(gelegen naast Kennemer Theater en Congrescentrum)
Openingstijden : maandag t/m vrijdag 09.00 uur - 17.30 uur
donderdagavond 19.00 uur - 21.00 uur

Telefoon : 0251-263000
Telefax : 0251-220555
E-mail adres : Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
Internet : www.martinderegt.nl

DE PREMIE
De premies die u voor uw verzekering(en) verschuldigd bent, worden rechtstreeks door de verzekeringsmaatschappij aan u in rekening gebracht.
Door ons kantoor is bewust gekozen voor deze betalingsvorm aan de verzekerings-maatschappij en andere financiële instellingen; dit om financiële verstrengeling uit te sluiten.
Zijn er onduidelijkheden over de premienota dan kunt u uiteraard hierover kontakt met ons kantoor opnemen.

WAT VERWACHTEN WIJ VAN U
Bij schade.
Het is belangrijk dat u ons direct informeert over een schade waarvoor u een beroep wilt doen op de door u afgesloten verzekering. Wij kunnen dan direct maatregelen nemen om uw belangen veilig te stellen.
Bij wijzigingen in uw persoonlijke situatie.
Dit kan bijvoorbeeld betreffen een verhuizing, een andere baan, aankoop van een woning, verbouwing van een woning en wijzigingen in de gezinssituatie zoals huwelijk, samen wonen, geboorte, scheiding of overlijden. Kortom zo zijn er tal van gebeurtenissen die gevolgen kunnen hebben voor uw verzekeringspakket.
Inzage in de huidige situatie.
Al is het alleen maar ter voorkoming van dubbele verzekeringen. Ook kunnen wij dan nagaan of er onbedoelde gaten in uw verzekeringspakket gaan ontstaan en wij u zodoende niet tijdig kunnen informeren over voor u belangrijke wijzigingen in rechtspraak en/of fiscale -en sociale wetgeving.
Juistheid van uw informatie.
Op het gebied van verzekeringen zijn wij u belangenbehartiger en gaan uit van juiste informatie uwerzijds. Ingeval van onjuiste informatie zijn de gevolgen hiervan geheel voor uw rekening.

KLACHTENREGELING
Indien u klachten heeft over onze dienstverlening dan bespreken wij dit graag met u in een persoonlijk gesprek. Mochten wij niet tot een voor alle partijen bevredigende oplossing komen dan kunt u zich wenden tot:
Kifid (klachteninstituut)
Postbus 93257, 2509 AG te den Haag
Telefoon 070-3338999
Telefax 070-3338900
of
College van Beroep Stichting Keurmerk Hypotheek Bemiddeling
Gooimeer 3, 1410 AC te Naarden
Postbus 5130, 1410 AC te Naarden
Telefoon 035-6953909
Telefax 035-6781888

GEDRAGSCODE

Directie en medewerkers van Adviesgroep Martin de Regt verklaren zich in hun dagelijks handelen te laten leiden door de volgende uitgangspunten:

1. Aan onze cliënten geven wij adviezen die naar onze eer en geweten het meest passend zijn bij de wensen en omstandigheden van de betreffende cliënt.

2. Wij houden in onze adviezen aan cliënten rekening met de belangen van de cliënt zowel op korte als op langere termijn, voor zover wij hiermee bekend zijn of kunnen veronderstellen.

3. Wij werken niet mee aan constructies die naar ons oordeel in strijd zijn met de belangen van onze cliënten. Ook niet in het geval de cliënt hier expliciet om verzoekt en ons juridisch vrijwaart voor de eventuele gevolgen.

4. Als strijdig met de belangen van cliënten wordt in ieder geval aangemerkt, het geven van adviezen of het meewerken aan transacties die leiden tot overkreditering van de cliënt, op een zodanige wijze dat een redelijk handelend beroepsgenoot bij het afsluiten van de transactie kan voorzien dat de cliënt in financiële problemen geraakt mede als gevolg van de geadviseerde transactie.

5. Alle gegevens van cliënten worden als strikt vertrouwelijk beschouwd en behandeld. Informatie over en van cliënten wordt door ons alleen gebruikt wanneer dit past in de behartiging van de belangen die de cliënt ons heeft toevertrouwd.

6. Op geen enkele wijze werken wij mee met het bewust geven van verkeerde informatie aan verzekeringsmaatschappijen of andere financiële instellingen bij het aangaan van de verzekering, tijdens de looptijd van de verzekering of indien een beroep op de verzekering wordt gedaan.